Velkommen til SAS flyveteraner

Velkommen til Norske SAS Flyverveteraner, NSFVs webside

Norsk Sas Flyverveteraner er en klubb for veteraner ifølge Vedtektene § 2.

Medlemmer kan være SAS-flygere som har vært medlemmer av NRF og/eller NSF.Videre kan SAS-flygere som har vært medlem av den danske eller svenskesøsterorganisasjon DPF og SPF, og som er bosatt i Norge, bli medlem.

Pensjonerte flygere som har vært tilknyttet NF, Norsk Flygerforbund, kan også bli medlemmer.  Disse skal introduseres i NSFV via et nåværende medlem.
Medlemskontingenten går i sin helhet til arbeidet med skape et positivt miljø for medlemmene. Det består av utflukter, foredrag og andre sosiale sammenkomster.

Hvordan bli medlem i NSFV?
Ønsker du å melde deg inn i NSFV, så kontakt oss via vår innmeldingsside-side eller via styret. www.sasflyveteraner.no.

Årskontingent er kr.- 350.- fra og med 2014. Innbetaling innen 1. mars til konto 1594 07 23652, Mottaker : Kassereren og merk «Kontingent 20XX « og ditt navn.

 

VEDTEKTER FOR NSFV:

VEDTEKTER FOR NORSKE SAS FLYVERVETERANER, NSFV.

§ 1  Navn og formål.

NRFs VETERANKLUBB ble stiftet 8.desember 1980. Klubben skiftet navn til

NSFs VETERANKLUBB den 23.januar 1985 og til

NORSKE SAS FLYVERVETERANER, NSFV den 3.november 1997.

Klubbens formål skal være å ivareta veteranenes interesser, slik som å aktivisere

disse individuelt så vel som kollektivt, og forøvrig fremme kameratskap og

selskapelig samvær.

 

§ 2  Medlemmer.

Medlemmer kan være SAS-flygere som har vært medlemmer av NRF og/eller NSF.

Videre kan SAS-flygere som har vært medlem av den danske eller svenske

søsterorganisasjon DPF og SPF, og som er bosatt i Norge, bli medlem.

Pensjonerte flygere som har vært tilknyttet NF, Norsk Flygerforbund, kan også bli medlemmer.  Disse skal introduseres i NSFV via et nåværende medlem.

Nye medlemmer skal godkjennes på et medlemsmøte.

Kontingenten følger kalenderåret og betales innen 1. mars hvert år og gjelder for påfølgende år.

Medlemmer som ikke overholder betalingsfristen, kan etter én purring, strykes av medlemslisten.

 

 

§ 3  Styret.

Klubben skal ledes av et styre bestående av fire medlemmer som velges på

årsmøtet. For å oppnå kontinuitet er kun halve styret på valg hvert år.

Ref. § 5.

Styret konstituerer seg selv og velger:

 1. Formann.
 2. Sekretær.
 3. Kasserer.
 4. Styremedlem.

Etter konstituering har formannen og kassereren signaturrett og prokura for klubben.

 

§ 4 Fullmakter.

Ved klubbens årsmøter og ekstraordinære årsmøter kan hvert fremmøtte medlem delta

med maksimalt to fullmakter.

 

 

§ 5  Årsmøte, ekstraordinært årsmøte.

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Innkallelse skal skje med minst fire ukers varsel, vedlagt årsberetning, foreløpig regnskap eller regnskap, innkomne forslag og eventuelt styrets forslag. Innkomne forslag må være styret i hende senest seks uker før årsmøtet, ref. § 8.

Et ekstraordinært årsmøte har identiske frister.

Valg og vedtak ved slike møter avgjøres ved alminnelig flertall.

 

 

Årsmøtet, som er NSFVs høyeste organ, skal behandle og godkjenne:

 1. Innkallelse og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og møtereferent.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap, revidert regnskap for siste virksomhets år, kopi av budsjett for dette, og forslag til budsjett for neste år. Merknad: Ved bruk av elektronisk regnskapsførsel og etter reviderte og godkjente regnskap, kan makulering av bilag gjennomføres etter tre år.
 5. Fastsettelse av kontingent.
 6. Vedtektsendringer, ref. § 8.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg av:

A – Medlemmer til styret som er på valg.

B – Revisor.

 

§ 6 Honnørmedlemmer.

Medlemmer som fyller 80 år i inneværende år, blir automatisk honnørmedlemmer og betaler 1/2 årskontingent.

§6a. Styremedlemmer.

STYREMEDLEMMER I nsfv betaler 1/2 årskontingent.

§ 7 Æresmedlemskap.

Personer og organisasjoner som har utført særlig fortjenestefullt arbeid i foreningen eller for foreningens medlemmer kan foreslås som æresmedlemmer.

Dette er den høyeste æresbevisning som NSFV kan tildele noen person eller organisasjon.

Dersom denne æresbevisning tildeles et NSFV medlem, skal også vedkommende tildeles en særskilt oppmerksomhet og samtidig fritas for kontingent.

Et enstemmig styre fremlegger forslag om æresmedlemskap på et årsmøte, som igjen kan bifalle forslaget med minst 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmer.

 

§ 8 Vedtektsendringer.

Endringer av vedtekter kan foretas på et årsmøte. Forslaget må være styret i hende minst seks uker før årsmøtet. En endring krever 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmer for å gi gyldig vedtak, fullmakter inkludert.

 

§ 9 Oppløsning av klubben og disponering av midler.

Beslutning om oppløsning av klubben kan skje på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte.

Saken behandles som for vedtektsendringer bestemt, dog må 2/3 av medlemmene være tilstede og 2/3 av de fremmøtte må stemme for beslutningen for å gi et gyldig vedtak.

Dersom årsmøte ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til et ekstraordinært årsmøte, der

2/3 av de fremmøtte kan beslutte oppløsning.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et veldedig formål etter alminnelig flertalls beslutning ved årsmøte/ekstraordinært årsmøte.

Logo Grasrotandelen